สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

บริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน

บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์

C333a6
ASc636
home-2_section_01-01
สารจากผู้อำนวยการ

สารจากผู้อำนวยการ

อยู่ระหว่างการเพิ่มเติมเนื้อหาสารจากผู้อำนวยการ

บริการของเรา

ความรู้วัคซีน

แหล่งความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่อัพเดตล่าสุด รวบรวมไว้ในที่เดียว.

การฝึกอบรม

อบรมและสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องวัคซีน ตลอดจนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยมีหลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์ไว้รองรับ

การสนับสนุนทุน

ทุนสำหรับค้นคว้าวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับด้านวัคซีนและด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพัฒนาวัคซีนในประเทศให้เข้มแข็ง 

ความรู้วัคซีน

บทความและข่าวสาร

Accessibility