Good Governance and Transparency

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

ปี 2563
 • รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปี 2563 ใน 6 เดือนแรก
 • รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ใน 6 เดือนแรก
ปี 2562
 • รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปี 2562
 • รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
ปี 2561
 • รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปี 2561
 • รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
ปี 2560
 • รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปี 2560
 • รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
ปี 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปี 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559
ปี 2558
 • รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปี 2558
 • รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
Accessibility