Financial Report and Main Mission

รายงานงบการเงิน

 • รายงานงบการเงิน พ.ศ. 2563
 • รายงานงบการเงิน พ.ศ. 2562
 • รายงานงบการเงิน พ.ศ. 2561
 • รายงานงบการเงิน พ.ศ. 2560
 • รายงานงบการเงิน พ.ศ. 2559
 • รายงานงบการเงิน พ.ศ. 2558
 • รายงานงบการเงิน พ.ศ. 2557
 • รายงานงบการเงิน พ.ศ. 2556

รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน

 • รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน พ.ศ. 2564
 • รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน พ.ศ. 2563
 • รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน พ.ศ. 2562
 • รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน พ.ศ. 2561
 • รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน พ.ศ. 2560
 • รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน พ.ศ. 2559
 • รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน พ.ศ. 2558

รายงานการวิเคราะห์ด้านภารกิจหลัก

 • รายงานการวิเคราะห์ด้านภารกิจหลัก พ.ศ. 2564
 • รายงานการวิเคราะห์ด้านภารกิจหลัก พ.ศ. 2563
 • รายงานการวิเคราะห์ด้านภารกิจหลัก พ.ศ. 2562
 • รายงานการวิเคราะห์ด้านภารกิจหลัก พ.ศ. 2561
 • รายงานการวิเคราะห์ด้านภารกิจหลัก พ.ศ. 2560
 • รายงานการวิเคราะห์ด้านภารกิจหลัก พ.ศ. 2559
 • รายงานการวิเคราะห์ด้านภารกิจหลัก พ.ศ. 2558

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 • ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 • รายงานผลการดำเนินงานของคกก.ตรวจสอบ พ.ศ. 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ พ.ศ. 2562
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ พ.ศ. 2561
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ พ.ศ. 2560

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์กร

 • รายงานผลการประเมินผลความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์กร 3 ปี พ.ศ. 2556 – 2558

รายงานผลพัฒนาบุคลากร

 • รายงานผลพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2562

รายงานผลของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

 • รายงานผลของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562
Accessibility