นพ.นคร เปรมศรี

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม 2513

วุฒิการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 • อบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา) สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
 • หัวหน้าแผนกเวชศาสตร์สังคม ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จังหวัดสระแก้ว
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

เกิดวันที่ 26 พฤษภาคม 2505

วุฒิการศึกษา
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
 • นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ข้าราชการ) สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
 • นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ข้าราชการ) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค
 • นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ข้าราชการยืมตัว) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • นักวิชาการวัคซีนระดับเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

นางสาวฟอระดี นุชส่งสิน

ผู้จัดการสำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน

เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2520

วุฒิการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต University of Glasgow
ประวัติการทำงาน
 • Research Scientist, Mahidol-Oxford Research Unit
 • Senior Technical Coordinator, Malaria Consortium
 • Clinical Research Coordinator, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS)
 • Program Officer (Advocacy), สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเฮชไอวี

นางสมฤดี จันทร์ฉวี

ผู้จัดการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม 2517

วุฒิการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
 • นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค
 • นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค

ผศ.ดร.ภก.วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน

ผู้จัดการสำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ

เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2514

วุฒิการศึกษา
 • เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Ph. D in Pharmaceutical Sciences (Molecular Biology of Cancer) University of Maryland, Baltimore
 • Post Doctoral Training at Experimental and Therapeutic Immunology Branch, National Cancer Institute, National Institution of Health Bethesda, MD USA (Antibody Phage Display Technology; Screening and Production of Human-Rabbit Crimeric IgG Against Nogo Receptors Using Phage Display Technology)
ประวัติการทำงาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายทองนาค เอียกุล

ผู้จัดการสำนักอำนวยการ

เกิดวันที่ 4 สิงหาคม 2515

วุฒิการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลศุภมิตร
 • หัวหน้างานสำนักสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายระบบปฐมภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
 • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ ส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน องค์การสุรากรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
Accessibility